chateauruban logo

SÚŤAŽ CHÂTEAU RÚBAŇ

Štatút súťaže „Návrh motívu etikety HOSSA“

17.12.2019 - utorok

Možno ste si už všimli, že na sociálnych sieťach sme zverejnili súťaž o pobyt za návrh etikety pre novinku    v ponuke vín- víno HOSSA. Výherná etiketa bude použitá na fľaši budúci rok. Dovtedy sa bude predávať limitovaný počet 700ks s čistou etiketou.
Ako si predstaviť víno HOSSA?
Vôňa: decentná, so zrelými broskyňami a korenistou kvetnatosťou
Chuť: svieža, so šťavnatou kyselinkou a príjemnou ovocnosťou
Jedlo: čerstvé syry, ovocné sorbety a ovocné šaláty
VYTVOR-ODFOŤ-POŠLI
Doteraz malo každé víno vlastnú etiketu s ilustráciou, ktorá v sebe zahŕňala vzťah k regiónu Strekovskej vinohradníckej oblasti, genius loci miesta a špecifickosť odrody vo fľaši. Pred časom sme    o každej z nich napísali aj článok na blogu https://www.chateauruban.sk/pribeh-nasich-etikiet/
Víno HOSSA je na tom však inak, a preto…vyhrajte pobyt pre dve osoby v Château Rúbaň a večnú slávu.  Stačí vytvoriť motív, ktorý by ste na víne chceli vidieť, odfotiť a poslať ho mailom: hossa@vinoruban.sk
Výherná etiketa bude použitá na fľaši nového vína. Kreativite sa medze nekladú, jediná podmienka je, aby osoba, ktorá posiela návrh mala minimálne 18 rokov.
Trvanie súťaže je to 31.1.2020

Štatút súťaže
Štatút súťaže „Návrh motívu etikety HOSSA“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži (“Návrh motívu etikety HOSSA”) (ďalej len „Súťaž“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.
I. Organizátor Súťaže Château Rúbaň (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Vienna DC, a.s.
Adresa: 941 36 Rúbaň č. 1
IČO: IČO: 46457518
DIČ: 2023422676
IČ DPH: SK2023422676
zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10529/N
E-shop: https://www.vinoruban.sk/
II. Termín konania Súťaže
Termín Súťaže je stanovený na obdobie od 21.11.2019 (od 00:00:01 hod) do 31.01.2020 (do 23:59:59 hod.). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do Súťaže.
III. Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže

 •   Zúčastniť Súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „Súťažiaci“).
 •   Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a Organizátora Súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto Súťaži, vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych.  V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane Výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech Organizátora Súťaže.

IV. Pravidlá Súťaže
Podmienky účasti v Súťaži:

 •   Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III. Štatútu.
 •   Súťaží sa o najlepší návrh motívu etikety na víno „HOSSA.“ Súťažiaci sa zapojí do Súťaže tak, že         v čase konania Súťaže vytvorí a následne zašle návrh motívu etikety na víno na email hossa@vinoruban.sk. Všetci Súťažiaci, ktorí splnia tieto podmienky, budú automaticky zaradení           do výberu Súťaže.
 •   Zaslaním návrhu motívu etikety Súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil so Štatútom.
 •   Účasťou v Súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto Štatútu.
 •   Do Súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto Štatútu splní všetky podmienky účasti v Súťaži.
 •   Organizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil   na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr. duplicitné účty).
 •   Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v Súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do Súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala Výhercom, napríklad         v dôsledku duplicity emailových účtov, nemá nárok na výhru.

V. Výhra v Súťaži

 •   Splnením podmienok Súťaže je možné vyhrať nasledovnú nepeňažnú výhru:

Výherca v Súťaži získa víkendový pobyt pre dve osoby na dve noci v hoteli Château Rúbaň Guesthouse**. Víkendový pobyt môže Výherca využiť po vzájomnej dohode s Organizátorom po vopred dohodnutom termíne. Výhernú cenu do Súťaže venoval Organizátor súťaže. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

 •   V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení  nepeňažná výhra     v hodnote nad 350,00 EUR podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani      z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane      sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.)

VI. Vyhodnotenie súťaže

 •   Vyhodnotenie Súťaže bude prebiehať najneskôr do 15 dní odo dňa jej skončenia. Vyhodnotenie splnenia podmienok v zmysle Článku III. Štatútu, ako aj vyhodnotenie samotných návrhov motívov etikiet vykoná porota zložená z troch zamestnancov Organizátora Súťaže, ktorá určí víťaza (ďalej     len „Výherca“).
 •   Meno Výhercu zverejní Organizátor na oficiálnej stránke Organizátora, na sociálnej sieti Facebook a Instagram.
 •   Výherca bude priamo kontaktovaný Organizátorom na email, z ktorého bol návrh motívu etikety zaslaný.
 •   Výherca je povinný v lehote do 48 hodín písomne odpovedať na email Organizátora, ktorým bude informovaný o výhre.

VII. Spôsob použitia návrhu motívu etikety, rozsah licencie a čas, na ktorý sa licencia poskytuje

 •   Okamihom vyhodnotenia a určenia Výhercu s výherným návrhom motívu etikety na víno HOSSA, Výherca udeľuje Organizátorovi Súťaže súhlas na použitie návrhu motívu etikety s územne a časovo neobmedzenou exkluzivitou licencie, so spôsobom použitia v súlade s účelom tejto Súťaže. Zároveň Výherca oprávňuje Organizátora a udeľuje súhlas na grafickú úpravu návrhu motívu etikety a udelenie súhlasu tretej osobe na použitie návrhu motívu etikety.

VIII. Odovzdanie výhry

 •   Výherca je povinný poskytnúť Organizátorovi Súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní Výhercu požadovať od Výhercu Súťaže súhlas         so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email a telefónne číslo      za účelom odovzdania a doručenia výhry.
 •   Poskytnutie týchto údajov Výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované                za neposkytnutie súčinnosti na strane Výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje Výhercov zánik jeho práva na výhru. Údaje Výhercu budú Organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.

IX. Dôležité podmienky Súťaže

 •   Organizátor Súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá Súťaže v priebehu        jej trvania, Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
 •   Účasť v Súťaži ani výhru nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
 •   Prípadné námietky s priebehom Súťaže je možné Organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v článku I. do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
 •   Organizátor Súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v Súťaži. Organizátor ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zaslaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

X. Ochrana osobných údajov

 •   Účasťou v Súťaži každý účastník Súťaže dáva organizátorovi Súťaže, v súlade s ustanovením §19 a §20 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, nick a fotografia a v prípade Výhercu aj osobné údaje               v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom preverenia platnej účasti účastníka Súťaže v Súťaži a odovzdania výhry zo Súťaže účastníkovi Súťaže.
 •   Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov    odo dňa skončenia Súťaže v súlade s nariadením. Účastník Súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na Facebooku, Instagrame (alebo webovej stránke prevádzkovateľa). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 •   Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník Súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla Organizátora, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov ako je hore uvedené.
 •   Ako dotknutá osoba má účastník Súťaže práva na základe písomnej žiadosti alebo osobne u Organizátora žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže potvrdzuje, že ho Organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia.

XI. Záverečné ustanovenia

 •   Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook a Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook a Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.
 •   Organizátor Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a Instagramom. Spoločnosť Facebook a Instagram nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.
 •   V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže   po jej vyhlásení.
 •   Účasťou na Súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s týmto Štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto Štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 •   V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok Súťaže alebo ustanovení Štatútu si Organizátor Súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť Štatút v zmysle bodu 3. tohto článku.
 •   Organizátor Súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú Výhercovi v súvislosti s prijatou výhrou.

V Rúbani, dňa 20.11.2019

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Máte na nás otázky?Neváhaje nám napísať
  We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
  Cookies settings
  Accept
  Privacy & Cookie policy
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active

  Obchodné podmienky

  Stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom/predávajúcim a objednávateľom/kupujúcim (ďalej len „VOP„) – Návštevník internetového obchodu chateauruban.sk, ďalej len “SERVER”, ktorého prevádzkovateľom je podnikateľský subjekt Vienna DC, a. s., so sídlom Rúbaň 1, 941 36 Rúbaň, Slovensko, IČO: 46457518, IČ DPH: SK2023422676, Zapísaný v ORSR, Nitra, odd. Sa, vl. č. 10529/N (ďalej len „prevádzkovateľ“), svojou návštevou bezvýhradne súhlasí s nižšie uvedenými všeobecnými podmienkami. Zároveň prehlasuje, že si ich podrobne prečítal, porozumel týmto podmienkam a zaväzuje sa ich dodržiavať. Podmienka 18 rokov Internetový obchod chateauruban.sk je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov! Návštevník/Objednávateľ prečítaním alebo potvrdením týchto obchodných podmienok súhlasí, že ma viac ako 18 rokov a prevádzkovateľ servera nemá povinnosť overovať správnosť týchto údajov u objednávateľa. Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť všetkých údajov, ktoré pri objednávke zadal. Daň z pridanej hodnoty (DPH) Koncové ceny tovarov v tomto obchode sú uvádzané vrátane DPH. Prevádzkovateľ je platcom DPH. Objednávka a povinnosti Objednávku tovaru vytvoríte tak, že pridáte tovar, ktorý chcete nakúpiť do nákupného košíka. Ako „Registrovaného užívateľa“ ale aj ako „Hosťa“ Vás sprievodca nákupom prevedie krok za krokom procesom realizácie objednávky. Registrácia teda nie je v našom obchodne povinná pre vytvorenie objednávky. V objednávke máte možnosť zvoliť si úhradu:
  • bankovým prevodom
  • platba kartou prostredníctvom platobnej brány Payout
  • platba na dobierku / pri doručení
  • osobný odber – Rúbaň
  Bankový prevod Na základe elektronickej objednávky Vám bude e-mailom doručené automatické potvrdenie Vašej objednávky, kde je preverená skladová dostupnosť objednaného tovaru. Pri zvolení možnosti platby bankovým prevodom Vám e-mailom pošleme proforma-faktúru/doklad s údajmi o zaplatení s celkovou hodnotou objednávky a s uvedením čísla nášho bankového účtu/variabilným symbolom. Tovar Vám bude dodaný po prijatí fakturovanej čiastky na náš účet. V prípade vypredania skladovej zásoby počas procesu platby Vás budeme kontaktovať a navrhneme náhradnú variantu v dodávke tovaru alebo v čase doručenia. Faktúra a dodací list sú súčasťou dodávaného tovaru, ktorý je dodaný Objednávateľovi na uvedenú dodaciu adresu. Osobný odber – Vinárstvo Chateau Rúbaň, Rúbaň 1, 941 36 Rúbaň Objednávateľ si môže vybrať možnosť osobného odberu a platbe v hotovosti priamo u nás po dohode o konkrétnom čase. Minimálne a maximálne množstvo pre objednávku Minimálne množstvo kusov pre objednávku nie je stanovené, tovar je však možné objednať iba v minimálnej hodnote nákupu 9 €. K nákupu bude pripočítaná cena za dopravu podľa aktuálneho cenníka dopravy pri nákupe. K objednávke v množstve od 6 fliaš nebude pripočítaná cena za dopravu – tovar Vám bude dodaný zdarma. Veľkosť objednávky pre privátnych koncových zákazníkov sa riadi limitmi, podľa Zákona č. 353/2003 Sb., o spotrebných daniach, určených na predaj vína a liehovín (v rámci EU) pre osobnú spotrebu, a to na 10 litrov alkoholu v rámci 1 objednávky. Po zrealizovaní objednávky Po odoslaní objednávky Vám bude zároveň odoslané e-mailom jej potvrdenie. V prípade, že v tomto potvrdení nájdete nejaké nezrovnalosti, okamžite nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky (kontaktné informácie sú uvedené v sekcii Kontakt alebo dole v pätičke e-shopu). Následne je po vybavení objednávky a odoslaní zásielky, respektíve pripravenia tovaru k osobnému odberu, zaslaná informačná správa na kontaktný e-mail uvedený pri objednaní. Zákazník môže tiež stav objednávky sledovať v prehľade objednávok po prihlásení k svojmu účtu. Zrušenie objednávky zo strany prevádzkovateľa Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časti v týchto prípadoch:
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
  • tovar je dlhodobo nedostupný
  • zmenila sa výrazným spôsobom cena tovaru
  V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás kontaktovať emailom alebo telefonicky a prípadne sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, …). V prípade, že tovar nemá náhradu, bude z objednávky len zrušený. Pokiaľ ste už za tovar zaplatili a výsledná hodnota objednávky bude po prevedení zmeny nižšia než už zaplatená záloha, budú peniaze prevedené späť na Váš účet v najkratšom možnom termíne (bežne do 7 prac. dní od pripísania platby na náš účet). V prípade, že výsledná hodnota objednávky bude po vykonaní zmeny vyššia, bude Vám daný k úhrade rozdiel týchto čiastok. Expedícia tovaru Pokiaľ je tovar na sklade, expedujeme ho najneskôr do 7 pracovných dní (jedine ak by sme objednávateľa po vytvorení objednávky kontaktovali, že tovar nie je skladom alebo je na ceste a doručenie bude trvať dlhšie). Na Slovensku je distribúcia tovaru zabezpečovaná tretím subjektom (prepravnou spoločnosťou), ktorá zákazníka telefonicky kontaktuje a doručí tovar. Je vo vlastnom záujme kupujúceho, aby uviedol aktívne telefonické spojenie a vybral adresu dodania, kde bude v rámci prevádzkovej doby dopravcom zastihnutý. Z dôvodu zaistenia distribúcie prostredníctvom služieb tretích subjektov sa naša spoločnosť dištancuje od chovania a prístupu zamestnancov týchto subjektov, ktoré nie je možné vždy garantovať a skontrolovať. Avšak snažíme sa o individuálny prístup a po vzájomnej dohode je možný termín dodania tovaru upraviť podľa želania objednávateľa, prípadne pripraviť aj darčekové balenie s doručením na určitý termín a adresu. Kontrola dodávky Obsah dodávky je kupujúci povinný skontrolovať už pri prevzatí zásielky od dopravcu (pošty) za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ je zistený nedostatok (obsah dodávky nie je kompletný, tovar poškodený prepravou atď.), adresát zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu (pošty). Dopravca (pošta) následne spíše s adresátom protokol o zistení nedostatku a zásielka bude vrátená naspäť odosielateľovi. Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení a spísaného protokolu nám prosím neodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe, napr. novom zaslaní tovaru. Na neskoršiu reklamáciu nedostatku (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúceho tovaru v balíku apod.) zistené až mimo prítomnosti doručovateľa, nie je možno brať ohľad.

  Reklamácia/vrátenie tovaru

  V prípade reklamácie nás kontaktujte na tieto kontaktné údaje. Ak kupujete tovar ako súkromná osoba, máte v súlade s § 53 a § 54 Občianskeho zákonníka možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar. Dôležité upozornenie! Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:
  • Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov
  • Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený
  • Tovar nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania

  Ochrana osobných údajov

  Ochrana osobných údajov pre internetový obchod chateauruban.sk

  Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle chateauruban.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je podnikateľský subjekt Vienna DC, a. s., so sídlom Rúbaň 1, 941 36 Rúbaň, Slovensko, IČO: 46457518, IČ DPH: SK2023422676 oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode chateauruban.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v internetovom obchode chateauruban.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na: eshop@vinoruban.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v internetovom obchode chateauruban.sk, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka. Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je podnikateľský subjekt Vienna DC, a. s. povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný podnikateľský subjekt Vienna DC, a. s. informovať o ich zmene poštou na adresu sídla prevádzkovateľa, prípadne emailom na eshop@vinoruban.sk. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s prevádzkovateľom ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu. Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať informácie, odpis a opravu jej spracúvaných osobných údajov. Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovak Parcel Service, s.r.o. (IČO-31329217), Slovenská pošta, a.s. (IČO-36631124), Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. (IČO-35834498), G.N.T. Business Services, s.r.o. (IČO-44749465), Fine Destillery Slovakia s.r.o. (IČO-44050348), SOIM s.r.o. (IČO-36593761), GlobalVEA Investment, s.r.o. (IČO-46228047).  

  Využívanie cookies

  Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Na prevádzku našich webových stránok používame rôzne typy súborov cookie: (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Reklama – Pomocou týchto súborov cookie môžeme dynamicky zobrazovať reklamy tretích strán na našich webových stránkach. Naše webové stránky tiež môžu obsahovať prvky, ktoré nastavujú súbory cookie za subjekty tretej strany, napr. tlačidlo „Like“ služby Facebook alebo tlačidlo „Tweet“ služby Twitter, či Google Plus a pod. Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na týchto adresách…

  Orgán dozoru

  Inšpektorát SOI so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj podanie podnetu (na www.soi.sk) Alternatívne riešenie sporov
  • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ks.aevartat@eciffo), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
  Platnosť VOP je od 1. 9. 2021
  Save settings
  Cookies settings
  Cart
  Your cart is currently empty.
  cart-empty
  PRIHLÁSENIE
  Log In
  NEMÁTE EŠTE SVOJ VLASTNÝ ÚČET ?
  user